Windows操作系统激活码和Office激活码每日分享-20220108

loading - Windows操作系统激活码和Office激活码每日分享-20220108
小猫windows家园本文给大家分享今天2022年1月8号收集的,免费的Windows操作系统激活码和Office激活码,需要的朋友根据自己的Windows系统版本和Office版本,查找符合的激活码使用。如果没找到,或者已失效,明天站长将会继续分享,别错过。

一、Windows操作系统激活码

序号 Windows操作系统版本 Windows操作系统激活码
1 Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail 7KNKP-3QT87-BJ7X3-33YB4-HQXQ4
2 Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail D6D96-MDN8G-6TH3K-VHYHF-X2HHB
3 Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail 4YNKY-WBD86-RRGVY-XVC3D-49FRV
4 Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail YTJNX-8Y3M6-KK74T-WCJWV-XD8VR
5 Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail GNCXF-46T63-WPW3P-RTM6Q-4GF9D
6 Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail 27NBV-JHVF2-RXDJ4-HVM2P-V8T4R
7 Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail NVRQB-99RGJ-6GP39-T6VP2-W2R7Q
8 Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail 2JBHK-6NG6V-QG4TM-JMBF8-4VX8H
9 Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail XVWYN-TB9WJ-XBJGH-2JYBR-WFJ9Y
10 Win 10 RTM EducationN Retail 9NVCG-R6XF3-VYB4R-R2MV6-D3WWH
11 Win 10 RTM Education Retail HDTY2-64NR4-FVCVD-3BW6W-RX8WB

loading - Windows操作系统激活码和Office激活码每日分享-20220108

二、Office激活码

序号 Office版本 Office激活码
1 Office16_VisioProR_Retail NWVWY-RXD66-BVRRK-PQPWT-6F4JH
2 Office21_Access2021R_Retail 237HN-PJJF8-H26T8-F36J8-2G3XM
3 Office16_AccessR_Retail JDNMT-WC23Y-42TDY-768D2-V8RDR
4 Office16_VisioProR_Retail CGGHC-9NTDM-7JVG3-XGGGP-DDBWH
5 Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail F66NF-KVWQD-HD2PB-6YXFD-T6QY9
6 Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail FQDNR-QVPK2-RXDHM-7K2BD-3PGV9
7 Office21_Access2021R_Retail QVDXY-JMNQ7-4GXMB-R4VK8-4VX9M
8 Office21_ProjectPro2021R_Retail NMH8K-R8TR9-MTY9X-7XPX4-8B8MV
9 Office21_VisioPro2021R_Retail N84PD-9XHPV-JW867-R976M-VQ2D2

版权声明:
作者:小猫windows家园
链接:https://www.windowsjihuoma.com/223/
来源:小猫windows家园
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录