Windows激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220116

loading - Windows激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220116
小猫windows家园本文给大家分享今天2022年1月16日从网上搜集的Windows操作系统激活密钥和Office激活密钥,每一个密钥都是有使用次数和使用时效的,根据你的Windows系统版本和Office版本查找相应的激活密钥使用,找不到或者已失效的话请耐心等待小猫明天的分享。

一、Windows操作系统激活密钥

序号 Windows操作系统版本 Windows激活密钥
1 Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK NFWK7-XRXJV-34KKY-99CWY-BBGVD
2 Windows 7 Ultimate Retail CP8HP-HXQ99-9MMMT-4H633-H47Q2
3 Windows 7 Professional Retail 769W9-4B2HC-GC9V9-VFR3P-Q8VWD
4 Windows 7 Professional Retail 32JQY-82J8R-WQJXG-PR298-9TC9Q
5 Windows 7 Ultimate Retail Q268M-JFDMQ-D8447-3K6JX-TFJK6
6 Windows 7 Professional OEM:NONSLP TM6QF-X3CHF-RR2WW-XWWRK-CTH3K
7 Windows 7 Professional OEM:COA 7KYQH-D6KYX-QWX88-Y8F66-2YR7Y
8 Windows 7 Ultimate Retail MV6MV-RWM9X-KHMTD-CCBRX-8B2WV
9 Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK GH3JN-3QYQK-HMPDH-XFM64-R3JK3
10 Windows 7 Professional Retail GTB4H-GYKDP-V2JTJ-QTMBC-7XJYF
11 Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK YGBYK-8NQX2-QCQ3P-TBDWT-9KXR4
12 Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK N67JX-6XXPP-C7VGC-WKHJ6-RRG44

loading - Windows激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220116

二、Office激活密钥

序号 Office版本 Office激活密钥
1 Office14_ProPlus_Retail HVFR9-2RYM8-HGQMJ-FT29X-CQQ3X
2 Office14_StandardMSDN_Retail THKPF-GF7J7-T8643-8K3T4-KVX98
3 Office14_ProPlus_Retail 2TYYP-XFQT8-7YJRC-9J3XJ-DPCHG
4 Office14_ProPlus_Retail 4FVDG-H69YW-8XQC9-9CYR4-9WHH4
5 Office14_ProPlus_Retail XJDB9-82HHQ-6Q6R7-B2M4J-44M9B

版权声明:
作者:小猫windows家园
链接:https://www.windowsjihuoma.com/284/
来源:小猫windows家园
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录